O projekte

Cieľom projektu „Zelené mesto (BeFoRe)“ je:before

 • pripraviť súbor kritérií pripravenosti územia pre realizáciu miestnej politiky v súlade s udržateľným rozvojom vo forme samohodnotiaceho dotazníka,
 • pripraviť súbor indikátorov, pomocou ktorých sa bude merať dosahovaný progres územia v oblasti udržateľného rozvoja,
 • vytvoriť participatívny proces, pomocou ktorého sa navrhnú a prejednajú opatrenia na zlepšenie súčasnej situácie územia,
 • posilniť vzdelávací proces na základných školách o témy environmentálnej výchovy, udržateľného rozvoja a globálnej zodpovednosti.

countryVýchodiskom pre definovanie vyššie uvedených cieľov je naše presvedčenie, že moderná slovenská samospráva dokáže bez dodatočnej legislatívnej a finančnej podpory zo strany štátnych inštitúcií trvalo integrovať manažérske nástroje s nástrojmi udržateľného rozvoja v zmysle princípov New public manažmentu. Takáto integrácia následne bude podporovať dynamickejší rozvoj miestnej komunity a transparentnejšie fungovanie samosprávy.


Výstupy projektu určené pre samosprávy, resp. mikroregióny:

 • spracovaná alebo aktualizovaná SWOT analýza územia,
 • vytvorený BIO – profil územia prezentovaný na internetovej stránke,
 • navrhnutý Akčný plán opatrení zlepšujúci pozíciu samosprávy v intenciách udržateľného rozvoja,
 • navrhnutý a pilotne otestovaný participatívny proces.

Výstupy projektu určené pre školy:

 • vzdelávacie materiály pre 5 až 9 ročník základných škôl,
 • námety ako sa deti a škola môže podieľať na monitorovaní lokálnych indikátorov.

Výstupy projektu určené pre odbornú aj laickú verejnosť:

 • spracovaná prípadová štúdiu z tvorby BIO-profilov s návodom pre samostatné spracovanie BIO-profilu,
 • príručka ohľadom postupu pre vytvorenie udržateľného regiónu (zostavenie akčného plánu a návrh participatívneho procesu).

Súčasťou projektu sú aj cezhraničné stretnutia zástupcov samospráv a škôl. Účasť na projekte je pre samosprávy a školy bezplatná. 


Ako sa zapojiť:

Účasť na projekte je otvorená pre všetky samosprávy na území Trnavského a Bratislavského samosprávneho kraja (s výnimkou miest Bratislava a Trnava). Zapojiť sa však môžu aj samosprávy z celého Slovenska. Pre tieto samosprávy však platí, že jednotlivé projektové aktivity budú musieť zrealizovať samé.
Výber zapojených samospráv je realizovaný prostredníctvom úvodného dotazníka, v ktorom prosím zodpovedajte na všetky položené otázky. Cieľom dotazníka je identifikovať východiskové podmienky pre implementáciu projektu vo vašej obci či meste.
Súčasťou dotazníka sú tiež kontaktné údaje, ktoré prosím vyplňte. My vás budeme v priebehu mesiaca október informovať o výsledkoch výberového kola, či ste boli vybraní medzi účastníkov projektu.
Následne sa uskutoční zahajovacie stretnutie, kde budete presne informovaní o projektových aktivitách a harmonograme ich realizácie. Na zahajovacom stretnutí sa bude podpisovať aj zmluva o spolupráci a účastníci projektu získajú aj Atlas krajiny.
Vyplnený úvodný dotazník je potrebné doručiť do polnoci dňa 30.09.2012, poštou na adresu sídla organizácie alebo emailom na before@stromzivota.sk.

Dotazník na stiahnutie:
verzia MS WORD (1 MB)
verzia PDF (630 kB)

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory